За проекта


Добре дошли в уеб платформата на проекта “Приоритети при дигитализирането на книги, документи, фотографии и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали” /DigiPrior/ по програма Еразъм+.

Дигитализацията все повече навлиза в различни сфери на обществения живот, влияейки на ежедневието на хората, както и на качеството на тяхната работа. Превръщането на книжните (и не само) колекции в дигитални ресурси се превръща в значима отговорност на всички институции във връзка с документооборота в областта на културата и историята. Но често възникват два важни проблема, свързани с дигитализацията – как да се приоритизират материалите за цифровизация и как да се използва и популяризира (атрактивно) цифровизираното съдържание.

Огромно количество писмено наследство се нуждае от модел за приоритизиране, за да се оптимизират процесите по неговата дигитализация. Някои документи се нуждаят от дигитализация поради естественото стареене на медията и опасността да станат негодни за употреба и информацията в тях да бъде безвъзвратно изгубена, други поради рядкостта си, а трети поради голямото търсене на четене и т.н. Времевите ограничения и недостатъчните бюджети усложняват ситуацията, тъй като мениджърите, библиотекарите и архивистите трябва да приложат изобретателност и творчески подход към проблема за дигитализация. Необходимостта от приоритизация се обуславя и от честата практика дигитализацията да се прилага масово, на линеен принцип. Така в процеса попадат и документи с ниска степен на важност или такива, чието състояние позволява да се изчака.
Нерядко малките и някои средни организации нямат необходимия капацитет за вземане на подобни решения и формиране на устойчива във времето политика за дигитализацията на документалните фондове. Този проект се занимава с проблема с липсата на учебни материали за C-VET за това как да се приоритизират документите на писменото наследство за дигитализация и как да се споделя атрактивно дигитализираното съдържание в мрежата с цел популяризиране.

Екипът на проекта DigiPrior по време на TPM 1

Цели и резултати на DigiPrior

Основната цел на проекта е повишаване на капацитета (знания, умения и компетенции) на библиотекари, архивисти, колекционери и управители на библиотеки в сферата на приоритизиране на елементите за дигитализация и атрактивно/мотивиращо представяне на дигитализираното съдържание чрез създаване на подходящи обучителни материали и инструменти за обучение на целевите групи, както и за обучение на бъдещи обучители за осигуряване на устойчивост и възпроизвеждане на резултатите. Проектът ще разработи продукти и партньорите ще си сътрудничат в областта на продължаващото професионално образование и обучение (допълнителна квалификация, извънучилищно обучение). Една от основните цели на настоящия проект е да систематизира, интегрира и разпространи съвременните практики не само сред малките библиотеки, но и сред институциите за ПОО като средство за обновяване на методите на работа и ресурсите на обучаващите и обучаемите.

Основните целеви групи на проекта са мениджъри на малки и средни библиотеки, библиотекари, архивисти, мениджъри/колекционери на книги, документи, колекции от снимки.

Като допълнителна целева група (бенефициенти): студенти по библиотекознание и стажанти/стажанти в библиотеки/архиви;

Главни резултати от проекта:

Резултатите от проекта са комбинация от инструменти за обучение, обучителни дейности, мултипликационни събития и дейности за разпространение.

Партньори


Координатор на проекта

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, Велико Търново, България


Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/ – България


Окръжна библиотека „Джордж Баритиу“, Брашов, Румъния


Фондация „De Domijnen”, Ситарт, Нидерландия


Главна дирекция за културно наследство, Мафра, Португалия

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация/материали не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всякаква употреба, както и за информацията, съдържаща се в нея.