Начало


Добре дошли в уеб платформата на проекта “Приоритети при дигитализирането на книги, документи, фотографии и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали” /DigiPrior/ по програма Еразъм+. Някои от страниците на платформата са в процес на изработка.

Огромно количество писмено наследство се нуждае от модел за приоритизиране, за да се оптимизират процесите по неговата дигитализация. Някои документи се нуждаят от дигитализация поради естественото стареене на медията и опасността да станат негодни за употреба и информацията в тях да бъде безвъзвратно изгубена, други поради рядкостта си, а трети поради голямото търсене на четене и т.н. Времевите ограничения и недостатъчните бюджети усложняват ситуацията, тъй като мениджърите, библиотекарите и архивистите трябва да приложат изобретателност и творчески подход към проблема за дигитализация. Необходимостта от приоритизация се обуславя и от честата практика дигитализацията да се прилага масово, на линеен принцип. Така в процеса попадат и документи с ниска степен на важност или такива, чието състояние позволява да се изчака.
Нерядко малките и някои средни организации нямат необходимия капацитет за вземане на подобни решения и формиране на устойчива във времето политика за дигитализацията на документалните фондове. Този проект се занимава с проблема с липсата на учебни материали за C-VET за това как да се приоритизират документите на писменото наследство за дигитализация и как да се споделя атрактивно дигитализираното съдържание в мрежата с цел популяризиране.

Основната цел на проекта е повишаване на капацитета (знания, умения и компетенции) на библиотекари, архивисти, колекционери и управители на библиотеки в сферата на приоритизиране на елементите за дигитализация и атрактивно/мотивиращо представяне на дигитализираното съдържание чрез създаване на подходящи обучителни материали и инструменти за обучение на целевите групи, както и за обучение на бъдещи обучители за осигуряване на устойчивост и възпроизвеждане на резултатите. Проектът ще разработи продукти и партньорите ще си сътрудничат в областта на продължаващото професионално образование и обучение (допълнителна квалификация, извънучилищно обучение). Една от основните цели на настоящия проект е да систематизира, интегрира и разпространи съвременните практики не само сред малките библиотеки, но и сред институциите за ПОО като средство за обновяване на методите на работа и ресурсите на обучаващите и обучаемите.

Чрез разработването на Протокол/Методика за избор на материалите за дигитализация (определяне на приоритети), Калкулатор на индикаторите, Рамка на компетенции, Обучителни модули, Кратки обучителни видеа, Видео ръководство – Подходи за атрактивно дигитално представяне на дигиталното съдържание и повишаване на мотивацията на младите обучаеми и обучителни дейности, свързани с темите за приоритизиране за дигитализация и популяризиране на дигитализираните материали, проектът подобрява уменията и знанията на целевата група.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация/материали не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всякаква употреба, както и за информацията, съдържаща се в нея.